Leermiddelen Adviescentrum

- CLU geeft advies en trainingen, doet onderzoek naar leermiddelen

VO-content pakt advies CLU voortvarend op

Het CLU voerde voor VO-content een verkennend onderzoek uit naar de kwaliteit van de Stercollecties. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een expert-indruk van deze methoden. Het CLU heeft daartoe vanuit leerpsychologisch perspectief de verschillende Stercollecties bekeken. In een verslag zijn de positieve en verbeterpunten genoemd en is er een advies opgesteld. Op basis hiervan worden de komende maanden aanpassingen gedaan in een selectie van het materiaal. Nadat leerlingen en docenten met het aangepaste materiaal hebben gewerkt, vindt er een evaluatie plaats.

Opzet van de pre-screening voor de Stercollecties van VO-content

In de zomer van 2015 is een gedeelte van de Stercollecties voor 10 verschillende vakken beoordeeld op kwaliteit. Het gaat om de vakken aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, wiskunde, scheikunde, mens en maatschappij (M&M), geschiedenis, economie en biologie, verdeeld over de verschillende schooltypen en leerjaren.

De term pre-screening is gebruikt omdat het om een verkennend onderzoek ging naar de kwaliteit van de Stercollecties. Met behulp van deze pre-screening kon een advies geformuleerd worden over op welke aspecten de Stercollecties verbeterd kunnen worden en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Aanpassingen in het materiaal

In de winter van 2016 vindt er een pilot plaats waarin voor drie vakken aanpassingen in het materiaal gemaakt worden. Het gaat daarbij om

Evaluatie

In mei vullen leerlingen en leraren, die met het aangepaste materiaal hebben gewerkt, een vragenlijst in om te achterhalen wat ze van de aanpassingen vinden. Op basis daarvan volgt een advies voor aanpassingen aan andere Stercollecties.

De door VO-content samengestelde publieksversie van het verslag is hier te vinden.

Meer informatie over een dergelijke aanpak voor het eigen lesmateriaal? Mail naar Hendrianne Wilkens