Van februari tot en met mei heeft het CLU een externe audit uitgevoerd voor de MBO-sectoren van het Scheepvaart en Transport College van de STC-Group. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor zijn lesobservaties uitgevoerd en is leermateriaal beoordeeld. Daarnaast zijn er interviews gehouden in alle lagen van de organisatie.

Het Scheepvaart en Transport College

De STC-Group is een onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. De STC-Group verzorgt praktijkgerichte vmbo-, mbo-, en hbo-opleidingen. Ook erkende masteropleidingen, trainingen, advies en toegepast onderzoek vormen de core business van de STC-Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in mainport Rotterdam. De organisatie beschikt daarnaast over diverse vestigingen in Nederland en is actief in Vietnam, Zuid-Afrika, de Filipijnen, Brazilië en Oman.

De mbo-afdeling waarbij de audit is uitgevoerd bestaat uit elf sectoren en biedt opleidingen aan op het gebied van bijvoorbeeld Logistiek, Rail, Havens en Procesindustrie.

Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, heeft het Scheepvaart en Transport College een driejarige auditcyclus ontwikkeld. De afdeling Begeleiding, Onderwijs en Kwaliteit (BOK) van de STC-Group speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de onderwijskwaliteit. Het CLU heeft de audit dan ook in samenwerking met de afdeling BOK uitgevoerd.

De totstandkoming van het auditrapport

Hieronder is schematisch weergegeven hoe het rapport tot stand is gekomen:

Lesobservaties

Voor de audit heeft het CLU 18 lesbezoeken uitgevoerd, verdeeld over alle sectoren van de STC-Group. Hiervoor zijn algemene lessen bezocht, zoals Nederlands en rekenen en praktijkgerichte vakken, zoals navigatie en visvangst.
Voor het beoordelen van de kwaliteit van de lessen is gebruikgemaakt van een checklist die door de afdeling BOK al was ontwikkeld en gebruikt tijdens de interne audit. Belangrijke onderdelen waren het formuleren van leerdoelen, de gebruikte didactiek door de docent en de mate van interactie tijdens de les.

Leermiddelen

Verder heeft het CLU 29 leermiddelen beoordeeld. Deze leermiddelen bestonden uit PowerPoints, bestaande methodes en door de docenten zelf ontwikkelde readers.
Opnieuw is gebruikgemaakt van een checklist om de kwaliteit te bepalen. Deze checklist was voor een deel gebaseerd op de MILK van het CLU. Belangrijke onderdelen daarbij waren het formuleren van leerdoelen, de verwerkingsopdrachten en begrijpelijkheid van de teksten.

Interviews

Er zijn 86 betrokkenen geïnterviewd: studenten, docenten, teamleiders, sectorhoofden en het College van Bestuur. De interviews hadden betrekking op de tien doelstellingen die de STC-Group heeft opgesteld op basis van de interne audit en het Toezichtkader van de Inspectie.
Voor de interviews is van tevoren een gespreksleidraad ontwikkeld, gericht op de tien doelstellingen. Onderwerpen waarover vragen gesteld werden, waren onder andere de kwaliteit van het leraarschap, examinering en diplomering en rendementen.

Rapport

De uitkomsten van de audit zijn beschreven in een rapport. Alle verzamelde data zijn per onderdeel – lesobservaties, leermiddelen, interviews – met elkaar vergeleken. Hiervoor zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses uitgevoerd. De resultaten en conclusies zijn zeer concreet beschreven, zodat het rapport voor iedereen goed leesbaar is. Daarnaast zijn voor elk onderdeel enkele verbeterpunten benoemd, waarbij telkens korte aanbevelingen gedaan zijn.
De STC-Group en de afdeling BOK zijn tevreden met de uitkomsten van het rapport. Ze kunnen zich goed herkennen in de conclusies. Wij hebben genoten van de bijzondere opleidingen van de STC-Group waar uitgebreid gewerkt wordt met simulatoren en waar je de scheepvaart en alles rondom transport van dichtbij ervaart.