Met enige regelmaat kiezen scholen voor een nieuwe methode of een nieuw leermiddel. Nog veel vaker zijn ze op zoek naar aanvullende materialen. De behoeftes van scholen op het gebied van leermiddelen veranderen. Het aanbod van uitgeverijen en distributeurs sluit echter niet altijd goed aan op de vraag van scholen en vernieuwen gaat langzaam. De PO-Raad wil hier verandering in brengen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om zicht te krijgen op de actuele behoeftes van scholen. Werkt u in het basisonderwijs en bent u betrokken bij een keuzeproces? Dan kunt u ons helpen door de vragenlijst Behoefteonderzoek Leermiddelen in te vullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CLU in opdracht van de PO-Raad. Met de uitkomsten wil de PO-Raad bijdragen aan een verbetering van het keuzeproces van leermiddelen. Door de vraag van scholen in kaart te brengen, kunnen uitgeverijen en distributeurs hun aanbod beter afstemmen op de behoeftes van scholen.

Vraag en aanbod sluiten nog onvoldoende aan

Scholen die tot een keuze zijn gekomen zijn niet altijd tevreden met het gekozen leermiddel. Naast dat het proces rondom het kiezen van leermiddelen door scholen verbeterd kan worden, ligt een belangrijke oorzaak in het aanbod van de uitgeverijen en distributeurs. Het aanbod is onvoldoende transparant en de markt geeft nog onvoldoende gehoor aan de roep op meer flexibel inzetbare leermiddelen. Innovatie blijft uit doordat vraag en aanbod elkaar onvoldoende vinden. (bron: Eindrapport Verkenning proces leermiddelenkeuze, Kennisnet en SLO, 2017)

Het Behoefteonderzoek Leermiddelen gaat in op de vragen en wensen van scholen rondom de aanschaf van nieuwe leermiddelen. Welke inhoudelijke behoeftes hebben scholen en welke eisen stellen ze aan een nieuw leermiddel? Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek en presentatie. En welke begeleiding verwachten ze van leveranciers en uitgeverijen?

Meedoen

Iedereen die betrokken is bij de keuze van een leermiddel kan de vragenlijst invullen. Ben je dit niet zelf dan vragen we je deze vragenlijst door te sturen aan de betreffende leraar, directeur of leermiddelencoördinator. Invullen duurt ongeveer tien minuten.

PO-Raad wil keuzeproces leermiddelen verbeteren

In het programma Samen Slimmer Leren ondersteunt de PO-Raad scholen bij de digitalisering in het onderwijs. Eén van de ambities van het programma is het optimaliseren van het keuzeproces van leermiddelen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat leraren de beschikking hebben over rijke en gevarieerde leermiddelen, zowel folio als digitaal, en zowel methodisch als open. Een gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat scholen keuzes kunnen maken rondom de inzet van leermiddelen die aansluiten bij hun onderwijsvisie. Vanuit die basis kunnen leraren vervolgens in de klas bewust variëren en differentiëren waarmee lesgeven op maat mogelijk wordt.

De PO-Raad werkt al een aantal jaren samen met andere publieke en private partijen aan de doorontwikkeling van de leermiddelenketen. Denk aan het metadateren van leermiddelen (voorzien van onderwijskundige informatie over o.a. leerdoel, werkvorm en niveau) en het opstellen van een Programma van Eisen rondom leermiddelen. Toch zien scholen hun wensen en behoeftes nog onvoldoende terug in het aanbod van leermiddelen.

Casestudy naar keuzeproces op zes scholen

Gelijktijdig met dit kwantitatieve behoefteonderzoek volgt het CLU een jaar lang zes scholen in hun keuzeproces naar een nieuw leermiddel. In dit kwalitatieve onderzoek wordt beschreven hoe het keuzeproces op scholen verloopt en wat de invloed is van drie typen interventies: procesbegeleiding, kennisontwikkeling en tools. De resultaten van beide onderzoeken worden in samenhang gepresenteerd in 2021.