Zoals voor veel opleidingen was het voor Aeres VMBO (voorheen Groenhorst) noodzaak om te gaan werken met vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s. Dit betekende ook dat er nieuwe leermiddelen nodig waren. De opleiding besloot de leermiddelen geheel te herschrijven en waar nodig opnieuw te ontwikkelen.

Alleen een training niet genoeg

Onder leiding van een projectleider gingen schrijfgroepen aan de slag, een responsgroep kreeg de taak om het leermateriaal op kwaliteit te monitoren. Het CLU ontwikkelde een training in kennis en vaardigheden die je nodig hebt om kwalitatief goed materiaal te ontwikkelen.

Al snel werd duidelijk dat alleen een training niet voldoende was. De projectleider, zelf onderwijskundige, wilde zelf inhoudelijke feedback geven op leermiddelen die de collega’s maakten en wilde haar kennis op het gebied van leerdoelen formuleren uitbreiden. Daarom werd het trainingstraject uitgebreid met een begeleidingstraject. Dit zag er als volgt uit.

Begeleiding bij leerdoeldenken

Samen bepalen wat de minimale eisen zijn

  • Voorkennis wordt geactiveerd
  • De leerdoelen zijn SMART en volgens Bloom geformuleerd
  • Er zijn opdrachten die ervoor zorgen dat de leerdoelen behaald kunnen worden
  • De teksten zijn leesbaar en begrijpelijk voor VMBO leerlingen
  • De gebruikte plaatjes zijn goed gekozen
  • De lay-out stuurt de leerlingen door de leerstof

Deze punten werkten we met behulp van ons MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) verder uit.

Feedback geven
De projectleider kon met behulp van deze minimale eisen gericht feedback geven op de in de groepen gemaakte leermiddelen. Als begeleiders beoordeelden we een vijftal leermiddelen mee om de kwaliteit van de feedback nog verder aan te scherpen.

Terugkoppeling in de groepen
Vervolgens werd samen bepaald waar extra accenten in de training gelegd konden worden. Hierdoor kon er gericht geoefend worden op onderdelen die voor veel ontwikkelaars moeilijk waren.

Evidence base

Hulpmiddel bij het kiezen van werkvormen: de taxonomie van Bloom
Niet alle werkvormen zijn even geschikt voor alle soorten leerdoelen. Om dat duidelijk te maken is de taxonomie van Bloom een bruikbaar hulpmiddel. Leren kan op verschillende cognitieve niveaus betrekking hebben. In figuur 6 zie je leerdoelen op zes niveaus: herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren – elk eerder niveau is volgens dit model voorwaarde voor het volgende. Dus om de leerstof te kunnen begrijpen, moet je hem je eerst kunnen herinneren en je kunt hem pas gaan toepassen als je hem begrijpt.


Taxonomie van Bloom, zoals bewerkt door Anderson & Krathwohl (2001)

We maken in ons werk veel gebruik van de taxonomie van Bloom, op alle niveaus.

Persoonlijke begeleiding van het CLU

We geloven sterk in juist de combinatie van training en begeleiding. Dit doen wij ook één-op-één.