Eindelijk is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het CLU is een Stichting geworden. Graag brengen we je op de hoogte van het doel van de Stichting en leggen we uit waarom deze wisseling van organisatievorm voor ons zo belangrijk is.

Stichting CLU-Centrum voor Leermiddelenadvies

Bij notariële akte van 23 mei 2023 is de Stichting CLU opgericht. Per 1 september jl. is de Stichting operationeel geworden en is de VOF opgeheven.

De Statuten van de Stichting vermelden als doel: “Het bevorderen van de kwaliteit van (digitale) leermiddelen in het onderwijs en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Tevens is in de Statuten opgenomen hoe de Stichting dit doel tracht te bereiken, nl. door:

a. Onderzoek te doen naar de kwaliteit van leermiddelen.

b. Te bevorderen dat bij het ontwikkelen, gebruiken en beoordelen van leermiddelen leerzaamheidscriteria gebruikt worden.

c. Te bevorderen dat deze leerzaamheidscriteria gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijskundige theorievorming.

d. Haar opgedane kennis uit te dragen onder meer door middel van publicaties, presentaties en opleidingen.

e. Gesprekspartner te zijn in de publieke onderwijssector.

Het eerste bestuur van de Stichting wordt gevormd door Hendrianne Wilkens (voorzitter, tevens directeur), Ilse Gmelig (secretaris) en Arno Reints (penningmeester). We zijn in gesprek met gemotiveerde aankomende bestuursleden die met ons de missie en doelstellingen willen verwezenlijken.

Waarom een Stichting?

Het CLU heeft in de afgelopen 35 jaar verschillende gedaantes gehad: als onderdeel van de Universiteit Utrecht (vandaar de U in CLU), als BV en als VOF. Van meet af aan heeft het CLU geen winstdoelstelling gehad of geambieerd. Ook als BV heeft het CLU nooit dividenden hoeven uit te keren aan de aandeelhouder(s). Toch hebben we regelmatig ervaren dat we gezien werden als een commercieel bedrijf, terwijl het CLU altijd een ideële doelstelling gehad heeft. Een doelstelling die nu hierboven is verwoord in de Statuten van de Stichting.

Het hebben van een ideële doelstelling schuurde met het feit dat we een BV en later een VOF waren. Ook bleven we daardoor ongewild buiten ontwikkelingen in het onderwijs zowel bij scholen, de overheid als aanbieders van leermiddelen. Nu de aandacht voor (de kwaliteit van) leermiddelen toeneemt hebben we besloten de organisatievorm meer in overeenstemming te brengen met de ideële doelstelling van het CLU. En dat werd een Stichting.

Het CLU commercieel?

Het CLU is dus een Stichting zonder winstoogmerk en kent slechts missiedoelstellingen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, en voert alleen activiteiten uit die bijdragen aan de realisering van deze missiedoelstellingen. Eventuele begrotingsoverschotten worden eveneens slechts aangewend om bij te dragen aan de realisering van die missiedoelstellingen.

Het CLU ontvangt geen structurele subsidies en is voor de realisering van haar missiedoelstellingen momenteel vrijwel volledig afhankelijk van het uitvoeren van betaalde werkzaamheden voor derden. Hetgeen niet wegneemt dat het CLU zich ervoor in zal zetten om wél die structurele subsidies te verkrijgen.

Bestuursleden van de Stichting CLU doen hun bestuurswerk vrijwillig en belangeloos voor het CLU en drukken niet op de begroting van het CLU. Daarnaast investeert het CLU regelmatig in de operationele werkzaamheden in eigen tijd en voor eigen rekening. In haar tarifering zijn overheadkosten tot een minimum beperkt.

En natuurlijk: medewerkers van het CLU worden gewoon betaald voor hun werk met een marktconform tarief voor academici, net als andere werknemers van publieke organisaties die in loondienst zijn.

Kwaliteit voorop

Partners die ons kennen, weten dat wij altijd voor kwaliteit gaan. En altijd een tandje bijzetten als dat in het belang van de kwaliteit van de opdracht is. We hopen dat dit de discussie over of het CLU nu wel of niet commercieel is naar de achtergrond zal dringen want uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van ons onderwijs.